เกี่ยวกับผู้ให้กำเนิดนวัตกรรม

ระบบการกำหนดสีตัวอักษร พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
เพื่อช่วยอ่านสะกดคำภาษาไทย