แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านตัวการันต์ ชุดที่ 13


อ่านตัวการันต์ ชุดที่ 13
       ย์
   ย์
      ย์
   ว์       
     ห์
         ธิ์
      ธ์
      ณ์
     ธิ์
       ณ์
    รณ      น์
       ย์
       ดิ์
     ห์
          น์
    
        รรจ์
           
            ธิ์
   ธิ์
   ธุ์
      ว์
         ม์
    ฤท ธิ์
        น์
      ฑ์
    รม ณ์
     น์
    รพ   
      ีย   ร์
     ท์
     ดิ์
     ย์
   รร    ร์
     ฐ์
         
    ร์
       ต์
      ร์
   ย์
      ดิ์
       ย์
        ร์
      ร์
   ร์
   วค  ธ์
   วล  ณ์
   ียฤก ษ์
    ป์
      ร์

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้