แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านตัวการันต์ ชุดที่ 7


อ่านตัวการันต์ ชุดที่ 7
    ต์
   ค์
   ฑ์
       ษ์
      ฑ์
       ธ์
     น์
     ร์
     ณ์
  รม ย์
    ค์
     น์
      ร์
     ร์
     ร์
       ร์
        ร์
       ย์
      ฑ์
     น์
  ร์
  ต์
    ย์
           ธ์
    ญ์
   รม ย์
    ห์
 ฤค ย์
    ต์
     รรย์
      
   วง ศ์
        
    รรย์
   ร์
   ร์  ค์
 ร์   
            ต์
        ก์
       ป์
      ถ์
     ร์ 
    รง ค์
     ญ์
    ร์
     ร์
       รต ซ์
  ล์
     ต์
       ล์ 
        
  ล์

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้