แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านตัวการันต์ ชุดที่ 5


อ่านตัวการันต์ ชุดที่ 5
  ณ์
    ณ์
      ษ์
      ธ์
      ย์
      ธ์
       ณ์
   ฤก ษ์
 รป   ษ์
 รม    ย์
 รม   ร์
    ร์
      ษ์
      รศ   ร์
        ฑ์
         ณ์
        ร์
            ห์
           ธ์
      ฐ์
      ธ์
     ค์
      ต์
        ณ์
         ร์
     รร   ย์
    วศ น์
      น์
     ค์
       ณ์
      ธิ์
       ข์
       ณ์
    ค์
    ญ์
      ย์
   รร น์
     น์
      ข์
        ย์
      ร์
  ด์
        ย์
       ข์
  ร์  ต์
      ย์
          
       ดิ์
  ร์    ต์
          ค์
      ร์
      ร์
          
          
   ต์  ร์ 
      ย์

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้