แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 17


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 17
    
  ลป        
         
     
       
อลห      
     ีย 
     
         ีย     
         
    
  ลป   
       
       
     ต์
อล    
    
                 
    รถ 
        
     
       
     ห์
      
    ีย      
   
     
     ลม  
      ีย   
      ต์
      
      ธ์
        ธ์
อง    
อส   
อห     ร์
    ีย 
     
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้