แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 15


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 15
      
รส     
 รร     
   
      
อน     
       
        
       
     รร 
     
รห   
   
         ีย 
        
อน     
   
 ลก     
     
  ร์    
     
      
     ต์
   
      ือ    
อน    ษ์
       น์
วจ  
       
      
      
     
       ว์   
     
       
อภ    ท์
     ห์
   รร 
    
    
     
   ดิ์   
      
   ว์      
 รรษ์
อม    ย์
  รค   
         
   
  รษ  

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้