แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 2


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 2
    
        
  ป์
        ร์
     
      อน   ส์
 รร   
      ต์
      
         
         ีย 
       ัว
  ลป  
    
    
   
 รร  
      รษ   ย์
      
      
         
               
  ลย  
      
    ณ์
     อด     
   
     
       
       
     ห์  
     
        
 รร   
          ลต 
 ีย  ต์
      
     
      
       
               
      
   วก 
 รรภ์
 ลส         
    
      
  
        
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้