แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 1


อ่านคำพื้นฐาน ป.6: ชุดที่ 1
    ีย 
 
     ลก 
    
      ีย 
     
อง   
    
      ลย  
         
    รก รร 
 รร 
      
    
    
  วน  
อง    
       
      ลย  
      ฤก ษ์
      วพ     
                 
        
      
    
  วย   ย์
อด   
       
  วภ   
      
     
     
        
                รอด 
       
    อม       
  อค  อน 
    
     
           
        
       
    วป    
     
      
      
      
   วศ 
           
      ีย       ีย 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้