แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 19


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 19
    
   ล้น 
       
    
     
      
รส     
    
     
    
     ข์
     
      
       
    
                     
     รม        
รห   
     
       
         
  ัว    
    
     
    
     ล์ 
      
   
  ห์
            
    ค์
  ัว    
         
     
        ีย  
     
  
     
  
      
      
  ัว   ีย
      
   
 รร  
       
   
      ีย
       
      

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้