แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 17


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 17
    
    
       
     
    
     
   ีย 
   ีย 
       
         
       
    
        
      ีย     
   
    
    ีย    
    
        
       
     ฐ์
    
       
   รม ย์
    รบ 
        
      
   
    ย์
 ลก 
    
          
     ีย       
     
       
        
     
         
       
  
      
              ีย     
    
   รง 
    
     
    
   
   
       ีย 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้