แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 15


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 15
      
    
     
     
    
      
      
    ือ  
 รร 
      น์
      
   
     รก   
     
        
       
  ือ     
   วณ 
         ร์
      
   
       ญ์
  
      
   
   
     
                   
      
 รช  
     ค์
        
  
   
    
 รง      
    
            
     
       
     ค์   
     
      
      
  ษ์
      
         
 รร     
     
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้