แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 14


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 14
   
   
       
    ีย 
  รช  
      
      
    ย์
 รร  
     
      ีย 
  
     ว์
         
      
 รณ   
 รร      ิ์
       ีย
      
    
      
   
    
      
     น์
   
 รร   
      ธ์
   
     
    
       
       
  ัว   ีย
          
     ณ์
 รร     
       
     
  วร
      
         
    
    
       ุ์       
    ือ    วย 
 รร  
      
    ือ 
       

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้