แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 8


อ่านคำพื้นฐาน ป.5: ชุดที่ 8
      ีย 
        
      
      
      ธ์
    
  รม   
      ีย 
     
      
       
         
         
    ย์
        ีย   
     
   
      ือ
    
     
           
    
     ห์
          
         
        
    ือ     
       
         
    
        
      ือ    รพ   
   รร 
      
      
   ือ    ย์
    ือ 
อบ รม 
           ือ
       
        
            
        
    ่อ
              
  ลง   
          
อบ รม        
    
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้