แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 21


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 21
        
      
อร   
   
         
      
    
 รบ    
   
             
  
                
อร  ร์
       
      รร 
 วรย   
    
   วว
  ือ  
 อ่  
  
       
อล      
   
    
  
   
 
    ือ 
  อบ         
         
     
อวก   
      
         
  
   อจ อม  อง 
  
    ือ   
  อบ     
        
     
 
      
    
      
     
      ต์
 ลบ 
  อรส 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้