แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 20


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 20
     ือ      
          ือ 
       
 รม 
       อญ 
วช  รญ   
  
  วง 
  ต์
    
      
     
   
 รง  รม 
    
    
 วท 
ลง    
ลด     ีย
     
        
      
    
 รง   
  
    
     ต์
  ห์
     
   วม 
      
      
      
    
   
     
   อรม   
  วก รร 
       
        
                  
  รย   
รร 
    
  
   
       
    
 รค  
   รป 

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้