แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 9


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 9
    
    
     
   ีย   
     
   
     
       
      รร 
       
    ย์
    
  วญ       
   
    ัว     ีย
   
       
         ือ
         
     ลข รห   
    
  
  วอ     
    
         
       รร 
     
     
       
   
    
   
   
   
      
     ือ 
   ลช    
  ห์
         
      
   รร  
   
    ือ 
       ร์
     
   
      
    ือ  
    
     

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้