แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 8


อ่านคำพื้นฐาน ป.4: ชุดที่ 8
           
   ีย 
       
      รรพ์
       
        
     
     
    ห์
         
      
   ีย
     
   
    
  
        
       
      
    
     
  รส   
     
     
      
              
   
         ม์
        ย์
     
       
     
   
         ีย
     รรภ์
    
        
    
       
                
        ีย
   อม 
   ีย     
        
       
 ้อ   
    
      
      รร        
  ัว    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้