แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 13


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 13
       
     ือ     
        
 วย    
      
     อก 
     
     
  อศ     
   ร์
      
      
     
      
       
   
      
       
     
อง ค์
        
     
    รง 
      
         
       
รด     
        
    
  
      
        
 วง 
     
      
       
     
    ีย   
   
    
            
      
      
    
         
      ีย 
      
  วก  
    
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้