แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 7


อ่านคำพื้นฐาน ป.2: ชุดที่ 7
   
      
   
 
      
     
      
      
        
     
   
   
   ีย
   
        
       
       
   
     
      ือ  
  
  ีย
   ีย 
  
  ัว
     
     
   
     
   
รก 
  ีย 
  
    
    
      
          
   
  
     
รบ 
            
          
         
       
  
  
       ีย 
   
    ีย

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้