แชร์ความรู้

ใบความรู้เลขที่: ฝึกอ่านคำไทย: ก็ กบ กระจก กระจุย กระดิ่ง


  
  
     
      
       
      
      
        
      
      ีย 
        ือ 
       
        
       
     
   ัว
    
  
    
    
      
   
   
   
  
   
      
    
   
    
      
    
   
   
    
  
   
    
    
   
   
    ือ
       
    
    
     ีย
  
   
   
   
   
    
   
   
  
   
  
   
 
  
   
   
   
    
    
  
(น )
     
   
     
   
  
    
    
   
   
   
    
   
    
     
     
   
(ส )
   ีย 
   ีย 
     ีย
    
    
   
   
   
  
(ข    ว)
   
  
(น )
  
   ัว
   
    
 
  
    

นวัตกรรมโดย: นางภาวินี พรมโคตรค้า (ครูชำนาญการพิเศษ)
ติดต่อ: ๐๘๙ ๘๔๔ ๖๖๒๘ (ครูติ๊ก)
โรงเรียนบ้านก้างปลา สพป.เลย เขต ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านก้างปลา ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย ๔๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒๘๑๓๕๕๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคุณคิดเห็นอย่างไรกับใบความรู้นี้